Makale Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek makalelerin yazımında uyulması gerekli kurallar aşağıda özetlenmiştir:

 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.
 • Gönderilecek makalenin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması zorunludur.
 • Makaleler, Türkçe, İngilizce, Fransızca ya da Almanca olarak yayımlanabilir.
 • Makaleler, Microsoft Word 2003 veya üzeri sürümlerde yazılıp internet üzerinden online olarak gönderilmelidir.
 • Makalelerde; Kağıt Boyutu: A-4, sayfa yapısı olarak Alt: 6 cm, Üst: 5 cm, Sol: 4,5 cm, Sağ: 4 cm, Üst Bilgi: 4 cm ve Alt Bilgi: 5 cm, Yazı Tipi: Times New Roman, Punto: 10, Satır Aralığı: Tek olarak ayarlanmalıdır. Makalenin tümü 15 sayfayı geçmemelidir.
 • Orijinal makalelerde bölümler aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
  » Öz (en çok 200 kelime),
  » Abstract (en çok 200 kelime),
  » Giriş (en çok 3 sayfa),
  » Araştırma bulguları, tartışma ve sonuçları,
  » Kaynaklar.
  Eğer makale İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden biriyle yazılmışsa Türkçe özet eklenmelidir.
 • Makalelerin başlığı metne uygun; kısa ve açık ifadeli; büyük harflerle yazılmış olmalıdır.
 • Yazar adı, başlığın sol alt kenarına konulmalı; yazar birden fazla ise, adları yan yana yazılmalıdır. Yazar adı veya adları altına sırasıyla bağlı oldukları üniversite, fakülte, bölüm veya kurum adı ve e-posta adresi yazılmalıdır.
 • Ana bölüm başlıkları, her iki bölümün sol üst kenarına gelecek şekilde ve küçük harflerle yazılmalıdır. Öz ve Abstract büyük harflerle metnin sol kenarına konulmalıdır.
 • Makalede resim, şekil ve grafikler "Şekil" adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli; fotoğraf veya resimler, parlak fotoğraf kağıdına net olarak siyah-beyaz basılmış ve numaralandırılmış olmalıdır. Şekil adları, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde şeklin alt tarafına bilgisayarda yazılmalıdır.
 • Makalede tablo adları, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde tablonun üst tarafına yazılmalıdır.
 • Kaynaklara yapılan göndermeler, dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Parantez içinde sırasıyla, yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası yer almalıdır (Horngren, 2002, s. 124). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde "vd" kısaltması kullanılmalıdır. APA referans gösteriminden yararlanılmalıdır.
 • Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynak bildiriminde sıra; "yazar soyadı, adının baş harfi, eserin yayın tarihi, eserin adı, basımevi ve basım yeri" olarak düzenlenmelidir. Dergi alıntılarında, cilt, parantez içinde sayı ve iki noktayı takip eden sayfa numaraları verilmelidir. Metin içinde verilmemiş kaynaklar bu listede gösterilmemeli, kaynağın yazarı belli değilse yerine "Anonymus" deyimi yazılmalıdır. İnternet kaynakları için "Erişim Tarihi" belirtilmelidir.
 • Makale online olarak sunulmalıdır.

REQUIRED FORMAT FOR ARTICLES

Submission guidelines:

 • Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences is published at least twice a year and is a peer-reviewed journal.
 • It is obligation that the article which will be sent mustn’t be published in anywhere before.
 • Articles can be published in the following languages: Turkish, English, French and German.
 • Articles must be written on Microsoft Word 2003 or above and must be sent with online
 • In articles, page layout has to be arranged as to leave 5 cm from above, 6 cm from below, 4.5 cm from left, 4 cm in from right. And also they have to be written on A4 pages. Articles have to be written in Times New Roman with 10 points. Articles mustn’t exceed 15 pages. It must be set as single spaced.
 • In original articles, section must be arranged in the way shown below:
  » Summary (maximum 200 words)
  » Abstract (maximum 200 words)
  » Introduction (maximum 3 pages)
  » Findings, discussion and the results
  » Bibliography
  If article language are one of these languages; English, French and German, the writer must also add Turkish Abstract.
 • The title of the articles should be fit with the content; they should be short and understandable, written with capital letters.
 • The name of the writer should be written below the article and left side. If there is more than one writer, the names should be written side by side. Under the name of the writers, their universities, faculties, sections name and an e-mail address have to be written.
 • Titles of main sections should be written with small letters and they have to be written in a way that they have to be left side and above on each of two sections.
 • In an article, pictures, graphics have to be shown under the name of the figure. Figures and graphics have to be drawn on the computer. Photographs and pictures have to be published in white-black colours clearly, they have to be numbered and the name of the figures have to be written below the figure on the computer with the way first letter will be capital in every word.
 • In an article, name of the table should be written with the way first letter will be capital every word.
 • Citations or references to the sources have to written in the parentheses in the article. The surname of the writer, the year of the source and the number of the page have to become left side by side. If there are more than two writers, it should be shortened like "et. al." and left by semicolon.
 • Source lists have to be arranged as the surname of the writers alphabetically. These lists have to be followed the name of the writer, the first letter of the name, the date of the article, the name of the article and publishing place of it. The volume of the sources must be written in the parentheses with the numbers and page numbers followed by colon. If the writer of the article is uncertain, Anonymous must be written. If the article based on internet page, the writer must write the visiting date. Using APA format is required for referencing.for
 • The article must be presented to the Institute of Social Sciences, Çukurova University with online application.